Các mẫu báo cáo doanh nghiệp phải nộp khi DN mới thành lập

Khi doanh nghiệp mới thành lập cần lưu ý nộp những báo cáo sau đến các cơ quan như Thuế…..

1. Các công ty mới thành lập cần nộp những báo cáo sau:

STT

Loại thuế

Mẫu số

Yêu cầu

Hạn nộp

 

 

 

 

1

 

 

Thuế môn bài

   - Thành lập 6 tháng đầu năm thì nộp thuế cả năm

 - Thành lập sáu tháng cuối năm thì nộp ½ thuế

 

- Nếu công ty mới thành lập mà chưa có phát sinh họat động sản xuất kinh doanh thì nộp tờ khai và thuế môn bài 30 ngày kể từ khi cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

 - Nếu công ty mới thành lập mà phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là cuối tháng của tháng đăng ký đó phải nộp.

 

 

 

2

 

 

 

Khai thuế GTGT

- Kê khai theo phương pháp khấu trừ mẫu số 01/GTGT

  – Kê khai theo phương pháp trực tiếp

  +) Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT (thu trên doanh thu)

  +) Tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT (thu trên GTGT)

 

- Những doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý sau khi hoạt động đủ 12 tháng tính theo doanh thu của năm dương lịch nếu doanh thu >50 tỳ thì kê khai theo tháng, nếu  - Tờ khai nộp chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên sau quý đó
 

 

 

3

 

 

 

Khai thuế TNDN

 - Tờ khai thuế TNCN mẫu số 02/KK-TNCN (Dùng cho doanh nghiệp trả tiền lương tiền công)

 - Tờ khai thuế TNCN mẫu số 03/KK/TNCN (Dành cho thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng, chứng khoán, từ bản quyền…)

-       DN mới thành lập sẽ kê khai thuế TNCN:

+) Nếu thu nhập cá nhân  > 50 triệu kê khai theo tháng

+) Nếu thu nhập cá nhân  < 50 triệu kê khai theo quý

 

  - Chậm nhất là ngày 20 của tháng kế tiếp (nếu nộp theo tháng)

 - Nộp các báo cáo chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên sau quý đó (nếu nộp theo quý)

 

 

 

 

4

 

 

Hóa đơn

 

 

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26/AC

- Thông báo phát hành hóa đơn chậm nhất là 5 ngày trước khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn và trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kí phát hành hóa đơn  

 

- Nộp các báo cáo chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên sau quý đó.

 

5

Tài khoản ngân hàng

- Mẫu 08/MST - Thông báo cho cơ quan thuế về tài khoản - Mở tài khoản trong 10 ngày
 

6

 

 

 

 

Lao động và BHXH

 

 

- Doanh nghiệp tự lập bảng

- Áp dụng với các công nhân viên ký kết hợp đồng 3 tháng trở lên với doanh nghiệp

 

 
 

 

7

Bảng định mức nguyên vật liệu

 

 

-    Doanh nghiệp tự lập bảng

- Áp dụng với doanh nghiệp trực tiếp sản xuất

- Doanh nghiệp tự xây dựng định mức mà lưu lại

 

 

- Xác định vào đầu kỳ hoặc đầu năm sản xuất

 

8

Phương pháp khấu hao

 

- Doanh nghiệp tự lập bảng

-   Doanh nghiệp tự chọn phương thức khấu hao phù hợp  

- Khi có phát sinh TSCĐ

 dịch vụ thành lập công ty tại biên hòa

2 .Doanh nghiệp sau khi đi vào hoạt động.

2.1.  Các mẫu báo cáo nộp theo tháng.

STT

Loại thuế

Mẫu thuế

Yêu cầu

Hạn nộp

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Thuế GTGT

- Kê khai theo phương pháp khấu trừ mẫu số 01/GTGT

  – Kê khai theo phương pháp trực tiếp

  +) Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT (thu trên doanh thu)

  +) Tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT (thu trên GTGT)

 

 

 

 

 

- Nếu doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng

 

 

 

 

- Chậm nhất là ngày 20 của tháng kế tiếp

 

 

 

2

 

 

 

Thuế TNCN

- Tờ khai thuế TNCN mẫu số 02/KK/TNCN (Dùng cho DN trả tiền lương tiền công.

- Tờ khai thuế TNCN mẫu số 03/KK/TNCN (Dành cho thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng, chứng khoán, từ bản quyền…)

 

 

 

- Nếu thu nhập cá nhân >50 triệu/ tháng

 

 

 

- Chậm nhất là ngày 20 của tháng kế tiếp

3 Tờ khai thuế TTĐB Mẫu số 01/TTĐB - Nếu có phát sinh - Chậm nhất là ngày 20 của tháng kế tiếp
4

Tờ khai thuế tài nguyên môi trường

- Mẫu số 01/TAIN - Nếu có phát sinh - Chậm nhất là ngày 20 của tháng kế tiếp
 

 

 

5

 

 

Thuế nhà thầu

- Mẫu 01/NTNN - Dành cho nhà thầu bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài  

 

 

Chậm nhất là ngày 20 của tháng kế tiếp

- Mẫu 03/NTNN - Dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế
6

Thuế khoán và thuê tài sản

- Mẫu số 01/KK-TTS - Nếu có phát sinh - Chậm nhất là ngày 20 của tháng kế tiếp
7

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường

- Mẫu số 01/TBVMT - Nếu có phát sinh - Chậm nhất là ngày 20 của tháng kế tiếp
8

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài

- Mẫu số 01/NTNN - Nếu có phát sinh - Chậm nhất là ngày 20 của tháng kế tiếp
9

Phí bảo vệ môi trường

- Tờ khai thuế bảo vệ môi trường 01/TBVMT - Nếu có phát sinh - Chậm nhất là ngày 20 của tháng kế tiếp

 

2.2.         Các loại báo cáo thuế phải nộp theo quý

STT Loại thuế Mẫu nộp Yêu cầu Hạn nộp
 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Thuế GTGT

- Kê khai theo phương pháp khấu trừ mẫu số 01/GTGT

  – Kê khai theo phương pháp trực tiếp

  +) Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT (thu trên doanh thu)

  +) Tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT (thu trên GTGT)

 

 

 

 

 

 

- Nếu doanh nghiệp khai báo thuế GTGT theo quý

 

 

 

 

 

- Nộp các báo cáo chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên sau quý đó.

 

2

 

 

 

Thuế thu nhập cá nhân

 - Tờ khai thuế TNCN mẫu số 02/KK-TNCN (Dùng DN trả tiền lương tiền công)

- Tờ khai thuế TNCN mẫu số 03/KK/TNCN (Dành cho thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng, chứng khoán, từ bản quyền…)

 

 

 

- Nếu thu nhập cá nhân

 

 

 

- Nộp các báo cáo chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên sau quý đó.

 

3

Thuế khoán và thuê tài sản

 

- Mẫu số 01/KK-TTS

 

- Nếu có phát sinh

- Nộp các báo cáo chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên sau quý đó.

 

4

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26/AC  

 Nếu có phát sinh

- Nộp các báo cáo chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên sau quý đó.

 

2.3.         Các mẫu báo cáo nộp theo năm.

STT Loại thuế Mẫu nộp Hạn nộp
1

Thuế môn bài

  - Nộp trước ngày 30 tháng 1
2

 

 

 

 cáo tài chính

- Bảng cân đối kế toán  mẫu số B01-DN                                                                      

- Báo cáo kết quả kinh doanh mẫu số B02- DN

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mẫu số B03- DN

- Thuyết minh báo cáo tài chính mẫu số B09- DN

 

 

 

 

- Nộp các báo cáo chậm nhất là ngày 30 của tháng 3 năm kế tiếp

3

Quyết toán thuế TNCN

- Tờ khai 05/KK-TNCN - Nộp các báo cáo chậm nhất là ngày 30 của tháng 3 năm kế tiếp
4

Quyết toán thuế TNDN

- Mẫu 03/TNDN - Nộp các báo cáo chậm nhất là ngày 30 của tháng 3 năm kế tiếp

 dịch vụ đăng ký kinh doanh tại biên hòa