Tư Vấn Thuế

Ý kiến Tổng Cục Thuế: Công Văn Số: 2248 /TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 2248 /TCT-CS V/v khấu hao TSCĐ Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: – Cục Thuế tỉnh Hải Dương;                                                  – Công ty TNHH Bơm Ebara. (Đ/c: Đường Nguyễn […] Xem thêm