Công văn Số: 2351/TCT-CS về chính sách thuế TNDN

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

 
   

 

Số: 2351/TCT-CS

V/v Chính sách thuế TNDN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 
   

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

 

 dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa

Kính gửi : Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục thuế nhận công văn số 5198/CT-TT&HT ngày 6/4/2016 của cục thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuế quy định:

“2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:…

b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn ( bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a,b,c Khoản 1 Điều này”.

Căn cứ các quy định nêu trên, từ năm  2014 trở đi, Công Ty TNHH Trung Tâm Thép NSSB Sài Gòn đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn ( dự án sản xuất trong khu công nghiệp do Thủ tướng Chính Phủ quyết định thành lập) thì  thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN là toàn bộ thu nhập  phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi  (bao gồm) cả lãi suất tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, lãi cho vay vốn phát sinh trên địa bàn ưu đãi) trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b,c Khoản 3 Điều 18 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài Chính.

Tổng cục thuế trả lời để cục thuế tỉnh Bình Dương biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC-TCT;

- Lưu: VT,CS (3b).

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

Cao Anh Tuấn

 dịch vụ thành lập công ty tại biên hòa