Công văn số: 2770/TCT-CS về thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

 

Số: 2770/TCT-CS

V/v thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 862/CT-KTrT1 ngày 25/03/2016 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng về thuế GTGT, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ:

“ Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT…..”.

Tại điểm 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc khấu trừ thuế:

“2.Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT….”.

Căn cứ hướng dẫn trên và theo trình bày tại công văn của cục thuế tỉnh Lâm Đồng, giao cục thuế tỉnh Lâm Đồng kiểm tra xác định: trường hợp DNTN Khanh Cát có 02 dự án chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra nhưng phát sinh hoạt động chuyển nhượng tài sản trên đất khi dự án bị thu hồi đất theo các hợp đồng chuyển nhượng tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra với thuế suất là 10% và kê khai, khấu trừ đối với số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.

Tổng cục thuế trả lời để cục thuế tỉnh Lâm Đồng biết ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ CS, PC,KK;

- Cục thuế tỉnh Đồng Tháp;

- Cục thuế tỉnh Tiền Giang;

- Website TCT;

- Lưu: VT,DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Ngàn