Công văn thuế số: 2389/TCT-CS về chính sách thuế nhà thầu

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

 

2389/TCT-CS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổng cục thuế nhận được công văn số 12534/CT-TTHT ngày 14/12/2015 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh hỏi về chính sách thuế nhà thầu liên quan đến hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan của NTNN. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài Chính quy định về đối tượng áp dụng:

“1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của hợp đồng nhà thầu.

…….

5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại.”

Tài khoản 1 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên quy định về thu nhập chịu thuế TNDN:

“1. Thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là thu nhập phát sinh từ hoạt động cung cấp, phân phối hàng hóa; cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ ( trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I).”

Căn cứ Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về kê khai GTGT, thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài.

Căn cứ các quy định trên và mô hình kinh doanh phân chia theo chức năng của Tập đoàn Canon thì:

- Đối với giao dịch mua bán hàng hóa giữa Công Ty Canon Singapore Pte.Ltd (Công Ty Canon Sing) và Công Ty TNHH Canon Marketing VN tại Việt Nam, việc giao hàng được thực hiện tại kho ngoại quan ở Việt Nam Công TY Canon Sing thuê thì Công Ty Canon Sing phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam theo quy định tại thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên; Công Ty TNHH Canon Marketing VN có trách nhiệm khai, khấu trừ nộp thay thế nhà thầu cho Công Ty Canon Sing theo quy định tại thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

- Đối với giao dịch mua bán hàng hóa giữa Công Ty Canon Sing và các khách hàng ở nước ngoài, hàng hóa được giao tại kho ngoại quan ở Việt Nam do Công Ty Canon Sing thuê thì Công Ty Canon Sing phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam theo quy định.

- Đối với giao dịch giữa Công Ty Canon Nhật Bản (chức năng sản xuất/ giao gia công) và Công Ty Canon Sing (chức năng phân phối) thì Công Ty Canon Nhật Bản không phải nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam do đây không phải là hoạt động kinh doanh tại Việt Nsm của Công Ty Canon Nhật Bản.

Tổng cục thuế trả lời để  cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Công Ty Canon Singapore Pte.Ltd;

- Vụ PC(TCT);

- Lưu: VT,CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 

 

Nguyễn Vân Chi

1480576_24102012_82534