Dịch vụ kế toán hàng tháng

Dịch vụ kế toán hàng tháng được thực hiện như thế nào?

Dịch vụ kế toán hàng tháng:

-  Chúng tôi cử nhân viên đến tận nơi xem xét, kiểm tra, nhận hóa đơn, chứng từ, hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định: Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào – bán ra, thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng trên cơ sở các hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ và hợp pháp bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều, lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế, thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra, in báo cáo mang đến tận nơi doanh nghiệp ký và nộp tại Cơ quan thuế, lập và nộp báo cáo thống kê, in phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị, in bảng khấu hao tài sản cố định, phiếu thu – chi, bảng nhập – xuất tồn hàng hóa, vật tư, lập bảng lương hàng tháng và soạn hợp đồng lao động cho nhân viên theo bảng lương. Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng, hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành bằng phần mềm kế toán, bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau: Sổ nhật ký chung,  số cái, sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu – phải trả…

MCC cung cấp dịch vụ kế toán hàng tháng
Dịch vụ kế toán hàng tháng ở Đồng Nai

Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, thường xuyên tư vấn những vấn đề liên quan đến thuế và các vấn đề liên quan khác, bổ nhiệm và bổ túc hồ sơ kế toán trưởng đến cơ quan thuế. Ký tên kế toán trưởng trên báo cáo và sổ kế toán cho Doanh nghiệp. Thay mặt đơn vị xử lý các vấn đề liên quan đến thuế khi có yêu cầu.

- Công ty Tư Vấn Minh quyết toán thuế hàng năm, chúng tôi sẽ lập biểu mẫu báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo phần mềm kê khai thuế HTKK của tổng cục thuế gồm: Bảng cân đối kế toán, bảng cân đối số phát sinh, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng lưu chuyển tiền tệ (Theo PP trực tiếp – gián tiếp), quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN). Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục 03-1A). Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước.

 Chúng tôi kiểm tra, rà soát và hoàn chỉnh lại sổ sách thời gian trước:

- Kiểm tra toàn bộ số liệu báo cáo thuế và chứng từ gốc Tư vấn bổ sung hoàn chỉnh lại chứng từ  kế toán, In phiếu thu, chi, nhập, xuất; sắp xếp, đóng chứng từ hàng tháng, Hoàn chỉnh toàn bộ sổ sách kế toán theo quy định của Bộ tài chính bằng phần mềm kế toán, bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau: Sổ nhật ký chung,  số cái, sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu – phải trả… In quyết toán và báo cáo tài chính mới, điều chỉnh quyết toán củ, Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi cơ quan thuế quyết toán.

Phương châm thực hiện Dịch vụ: Đảm bảo tính chính xác về nội dung công việc, cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu, tư vấn và hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan.

www.tuvanketoankiemtoan.com

Hotline: 0918 53 59 56