Các nguyên tắc xác định doanh thu

CÁC NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH DOANH THU

Trong một Doanh Nghiệp, doanh thu là một khoản mục hết sức quan trọng để xác định lợi nhuận của doanh nghiệp đó. Lợi nhuận của quá trình hoạt động kinh doanh chỉ có thể thu được sau khi thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Tổ chức tiêu thụ lớn khối lượng hàng hóa dịch vụ tiết kiệm chi phí sẽ cho các Doanh Nghiệp lợi nhuận càng cao. Tất cả các chính sách, chiến lược mà các Doanh Nghiệp đưa ra đều nhằm mục đích tăng doanh thu từ đó nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Nguyên tắc xác định doanh thu cho doanh nghiệp
Nguyên tắc xác định doanh thu. Tư vấn ở MCC

dịch vụ thành lập công ty tại biên hòa

1. Theo chuẩn mực kế toán số 14 :

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kì kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm phát triển vốn chủ sở hữu.

Vì doanh thu là khoản mục rất quan trọng nên nguyên tắc để xác định doanh thu trong doanh nghiệp cũng được pháp luật quy định rất rõ ràng.

2.Theo thông tư 200/2014/TT-BTC tại điều 78 quy định nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu như sau:

2.1 Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.

2.2 Doanh thu và chi phí tạo ra khoản doanh thu đó phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp. tuy nhiên trong một số trường hợp, nguyên tắc phù hợp có thể xung đột với nguyên tắc thận trọng trong kế toán, thì kế toán phải căn cứ vào bản chất và các chuẩn mực kế toán để phản ánh giao dịch một cách trung thực, hợp lý.

( Nguyên tắc phù hợp : việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kì tạo ra doanh thu và chi phí phí của các kì trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kì đó).

 -   Một hợp đồng kinh tế có thể bao gồm nhiều giao dịch. Kế toán phải nhận biết các giao dịch để áp dụng các điều kiện ghi nhận doanh thu phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán doanh thu.

-   Doanh thu phải được ghi nhận phù hợp với bản chất hơn là hình thức hoặc tyên gọi của giao dịch và phải được phân bổ theo nghĩa vụ cung ứng hàng hóa, dịch vụ.

-   Đối với các giao dịch làm phát sinh nghĩa vụ của người bán ở thời điểm hiện tại và trong tương lai, doanh thu phải được phân bổ theo giá trị hợp lý của từng nghĩa vụ và được ghi nhận khi nghĩa vụ đã được thực hiện

  –  Doanh thu lãi hoặc lỗ chỉ được coi là chưa thực hiện nếu doanh nghiệp còn có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ trong tương lai ( trừ nghĩa vụ bảo hành thông thường ) và chưa chắc chắn thu được lợi ích kinh tế. việc phân loại các khoản lãi lỗ là thực hiện hoặc chưa thực hiện không phụ thuộc vào việc đã phát sinh dòng tiền hay chưa.

- Các khoản lãi, lỗ phát sinh do đánh giá lại tài sản, nợ phải trả không được coi là chưa thực hiện do tại thời điểm đánh giá lại, đơn vị đã có quyền đối với tài sản và đã có nghĩa vụ nợ hiện tại đối với các khoản nợ phải trả

-  Doanh thu không bao gồm các khoản thu hộ bên thứ ba.

- Trường hợp các khoản thuế gián thu phải nộp mà không tách riêng ngay được tại thời điểm phát sinh giao dịch thì để lợi nhuận cho công tác kế toán có thể ghi nhận doanh thu trên sổ kế toán bao gồm cả số thuế gián thu nhưng định kì kế toán phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế gián thu phải nộp. tuy nhiên, khi lập báo cáo tài chính kế toán bắt buộc phải xác định và loại bỏ toàn bộ số thuế gián thu phải nộp ra khỏi các chỉ tiêu phản ánh doanh thu gộp.

a) Thời điểm, căn cứ để ghi nhận doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế có thể khác nhau tùy vào từng tình huống cụ thể. Doanh thu tính thuế chỉ được sử dụng để các định số thuế phải nộp theo luật định. Doanh thu ghi nhận trên sổ kế toán để lập báo cáo tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán và tùy theo từng trường hợp không nhất thiết phải bằng số đã ghi trên hóa đơn bán hàng.

b) Khi luân chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa các đơn vị hoạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp, tùy theo đặc điểm hoạt động , phân cấp quản lý của từng đơn vị nếu có sự gia tăng trong giá trị sản phẩm, hàng hóa giữa các khâu mà không phụ thuộc vào các chứng từ kèm theo. Khi lập báo cáo tài chính tổng hợp, tất cả các khoản doanh thu giữa các đơn vị trong nội bộ DN đều phải được loại trừ.

c) Doanh thu được ghi nhận chỉ bao gồm doanh thu của kì báo cáo. Các tài khoản phản ánh doanh thu không có số dư, cuối kì kế toán phải kết chuyển doanh thu để xác định kết quả kinh doanh.

 dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa