NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ HOÀN THUẾ NĂM 2021

Hoàn thuế là việc nhà nước trả lại số thuế mà đối tượng nộp thuế đã nộp cho Ngân sách […]

Tháng Tư 23, 2021 Quản Trị